top of page

Languages

การสอนภาษา

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4787089078066257764_230109_0040.jpg
cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4787089078066257764_230109_0040.jpg

English

          พัฒนาทักษะทางการพูด ฟัง อ่านและการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการสื่อสาร โดยเฉพาะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาการเรียนรู้ดังนี้   Focus  on  all  4 language skills   *Speaking  *Listening  *Reading  *Writing

Chinese

         “เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์” เช่น ร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทาน เกมส์ ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทำให้เด็กๆ เกิดความรักและความสนใจในการเรียนภาษาจีน

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4816798693580635625_230109_0008_edited.jpg
bottom of page