top of page

After School

Extra Class

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4790348125889147262_230109_0037_edited.jpg

Art and Crafts for Kids

     งานศิลปะและงานประดิษฐ์ (Arts and Crafts) เวลาที่เด็กได้วาด ได้เขียน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุขสนุกสนาน จะมีความสำคัญมากกว่าผลงานที่คุณครูหรือผู้ปกครองคาดหวังว่าจะต้องสวยงาม เรียบร้อยตามแบบอย่าง เพราะการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กเป็นการลองผิดลองถูก และเรียนรู้การแก้ปัญหาตลอดเวลา ส่วนการแก้ปัญหาของเด็กนั้นอาจมีถูกมีผิดบ้าง ตามแต่ความสามารถในการสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กค่อย ๆ พัฒนางานสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น เด็ก ๆ จะได้ฝึกความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรผิดพลาดเข้ามาในระหว่างการทำกิจกรรม และฝึกให้เขามีความตั้งใจทำผลงานออกมาได้จนสำเร็จ เด็ก ๆ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักชื่นชมความงาม ผลงานของเพื่อน และของตนเอง 

Coding Unplugged

          เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง ซึ่งวิธีคิดด้วยหลักเหตุและผลจะช่วยเด็กๆ ได้มาก เพราะจะได้เรียนรู้โครงสร้างของคำตอบ และความคิดผ่านการแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนดำเนินการต่างๆ และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ดเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบฝึกหัด ใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ เช่น ดินสอหรือปากกา ร่วมกับสื่อการสอน

Coding_Unplugged_230109_0032_edited_edited.jpg
IMG_5537.jpg

Coding Robot

          เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง ซึ่งวิธีคิดด้วยหลักเหตุและผลจะช่วยเด็กๆ ได้มาก เพราะจะได้เรียนรู้โครงสร้างของคำตอบ และความคิดผ่านการแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนดำเนินการต่างๆ และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ดเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบฝึกหัด และ เกมฝึกออกแบบโค้ดหุ่นยนต์

Science

         เมื่อเราตั้งคำถาม ชวนเด็ก ๆ คิด สงสัย สมองส่วนหน้าที่เป็นที่อยู่ของ EF จะได้รับการกระตุ้น ผู้เชี่ยวชาญทางสมองบอกว่า สมองและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ นั้น เกิดจากการได้ใช้นิ้วมือทั้งสิบหยิบ จับ ทำงาน ผสานกับสายตา ประสาทสัมผัสทั้งหมดจะได้รับการกระตุ้นให้ทำงานสัมพันธ์กัน เซลล์ประสาทตื่นตัว โบกสะบัด มีการเชื่อมต่อสัญญาณ สานโครงสร้างทางระบบประสาทตลอดเวลา เพื่อประมวลผลและสั่งการออกมาเป็นพฤติกรรม

 

       รวมถึงจัดเก็บข้อมูลความรู้ไว้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า “ประสบการณ์” พัฒนาทักษะ EF ครบทั้ง 9 ด้าน

ด้วยกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ผู้ใหญ่ “ให้โอกาสเด็ก” ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ ล้วนส่งเสริม EF ยิ่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การคิดตั้งสมมติฐาน ตั้งเป้าหมาย วางแผน ลงมือศึกษาค้นคว้าทดลอง เด็ก ๆ ได้ลองผิดลองถูก ได้สรุปการเรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะทางสังคมที่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งหมดนี้เราสามารถพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กๆ ได้

เมื่อไรที่คุณพ่อ คุณแม่ หรือคุณครู นำกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรม “ชวนกันเล่น” เด็ก ๆ ก็จะตาลุกวาว ยินดีให้ความร่วมมือเพราะจะได้เล่นสนุก นี่คือวิธีเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติสมองของเด็ก ๆ และ EF ของคนเราจะทำงานเมื่อยู่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ท้าทาย

 

      ดังนั้นทักษะ EF ทั้ง 9 ด้าน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบถ้วน เมื่อเราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กอนุบาล

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4787020270709043343_230109_0062.jpg
cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4787020270709043343_230109_0062.jpg

Cooking

                          ในกิจกรรม Cooking เด็ก ๆ ทุกคนจะได้เตรียมวัตถุดิบและปรุงส่วนผสมเองทั้งหมด ตามขั้นตอน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคณิตศาสตร์ (วัด ตวง ปริมาณส่วนผสม) วิทยาศาสตร์ (การผสมส่วนผสมของอาหาร การอบ นึ่ง อุ่น) ส่งเสริมความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง

Chinese Class

         “เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์” เช่น ร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทาน เกมส์ ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทำให้เด็กๆ เกิดความรักและความสนใจในการเรียนภาษาจีน

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4787089078066257764_230109_0011.jpg

English Class

          พัฒนาทักษะทางการพูด ฟัง อ่านและการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการสื่อสาร โดยเฉพาะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาการเรียนรู้ดังนี้   Focus  on  all  4 language skills   *Speaking  *Listening  *Reading  *Writing

Academic For Kids

                    เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และเชาวน์ ฝึกฝนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอน เน้นเนื้อหาหรือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพิเศษ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจำและนำไปใช้ได้โดยง่าย พัฒนาทักษะการคิด การอ่าน การเขียน และการฟัง เตรียมตัวสำหรับการเรียนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4819972735455855180_230109_0005.jpg
cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4819972735455855180_230109_0005.jpg

นาฏศิลป์

                นาฏศิลป์ไทยมีคุณค่ามากในฐานะที่เป็นที่รวมของศิลปะหลายแขนง  ปลูกฝังจริยธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สอนให้เป็นผู้รู้จักตนเอง  เพราะเป็นวิชาทักษะที่ต้องอาศัยความมีมานะ  อดทน  ฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน  ผู้เรียนจะค้นพบศักยภาพของตนเอง

bottom of page