top of page

Academic

เกี่ยวกับ

                    เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และเชาวน์ ฝึกฝนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอน เน้นเนื้อหาหรือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพิเศษ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจำและนำไปใช้ได้โดยง่าย พัฒนาทักษะการคิด การอ่าน การเขียน และการฟัง เตรียมตัวสำหรับการเรียนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4788908897473428465_230109_0094_edited.jpg

Mission

เพื่อพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เติบโตตามวัย
- ด้านความเข้าใจและการใช้ภาษา
- ด้านการเคลื่อนไหว
- ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
- ด้านอารมณ์และสังคม
- ด้านการช่วยเหลือตนเอง

Vision

                    เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และเชาวน์ ฝึกฝนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอน เน้นเนื้อหาหรือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพิเศษ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจำและนำไปใช้ได้โดยง่าย พัฒนาทักษะการคิด การอ่าน การเขียน และการฟัง เตรียมตัวสำหรับการเรียนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

cb34bc901deacde67d5188244aa9d01aa_4788908897473428465_230109_0084.jpg
bottom of page