top of page

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย และเป็นคนดีของสังคม  มีความสุข มีความรอบรู้ มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด สนใจใฝ่รู้

มีความสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและเคลื่อนไหว สุขภาพแข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา

และสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม

รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเอง สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นโยบายของโรงเรียน

School policy

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงเหตุผลด้านคุณธรรมและจริยธรรม

3.  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้เด็กได้มีส่วนร่วม (Think Green)

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยตามวิถีชีวิตของผู้เรียน และตามบริบทของสังคม

6. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็ก

S__8273950_edited.jpg
LINE_ALBUM_จำปา (สวนหลวง)_๒๒๐๙๑๕_42_edited.jpg

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดู  โดยผสมผสานหลักการ แนวคิด และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ามกลางความรู้ ความเอาใจใส และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงเรียน บ้าน ชุมชน เพื่อเป็น รากฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้มีความเชื่อมั่น กล้าคิด  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามระบบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม ประเพณีไทย รู้จักเกื้อกูล อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

ด ช พิชญวัฒน์_กาญจณมัย_13_edited.jpg

พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

7. พัฒนาแนวการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

8. สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

11. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

bottom of page