top of page

Programs

แนวทางการสอน

: เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ (Project ) โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

: เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skill) เพื่อให้เด็กรู้จักคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น

: เน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาในทุกด้านตามวัยอย่างเหมาะสม

: ส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

: มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพของตน โดยคำนึงถึงความสนใจ ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล

: ปลูกฝังเรื่องมารยาทไทย วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของไทย และเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก

: ฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย

: มีการส่งแบบประเมินผล พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบทุกเดือนในทุกระดับชั้น

bottom of page