top of page

ทำได้ก่อน ไม่ได้แปลว่าดีกว่า

เวลาแห่งการเป็นเด็ก...

เป็นเวลาอัน “แสนสั้น” ที่เด็กๆ จะเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะสำคัญ ต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข

พัฒนา excutive function ของสมอง (EF) ได้แก่ ความจำใช้งาน การควบคุมตนเอง ความคิดยืดหยุ่น

และพัฒนาความนับถือตนเอง (ปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต)

มันไม่ใช่เวลาแห่งการจะแข่งว่าใครอ่านได้เร็ว เขียนได้เก่ง นับเลขได้ก่อนแต่เป็นเวลา ที่เด็กๆ จะเรียนรู้ที่จะพัฒนา “ตามจังหวะ” ของตัวเอง 

ทำได้ก่อน...   ไม่ได้แปลว่าดีกว่า

อย่าทุ่มเวลา...  ไปกับเป้าหมายที่ไม่ใช่

เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน 

bottom of page