ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ก่อตั้ง และเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ 2543   โดยอาจารย์ อัจฉรา (เธียรประสิทธิ์)  โอสถานุเคราะห์   

จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ 

โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา  "เด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำสู่การเรียนรู้ที่ดี" 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ 

โดยผ่านการปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเล่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ ๆ

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเป็นองค์รวม

ภายใต้แนวคิดที่เชื่อมั่น "เด็กมีความสุข นำสู่การเรียนรู้ที่ดี"

 

 

                         

 

Visitors: 205,346