โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา  2543    

ตั้งอยู่เลขที่  12/9  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพ  10250    

เป็นโรงเรียนแห่งที่สอง ในเครือโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์  ซึ่งเกิดจากความตั้งใจ
ของ   คุณอัจฉรา   เธียรประสิทธิ์   ที่ต้องการจะขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ
ชั้นอนุบาลโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปูพื้นฐานทางการศึกษา และเตรียมความพร้อม
ให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัย   เปิดสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล  –  อนุบาล 3

ปรัชญาการศึกษา : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  วัฒนธรรมแบบไทย  พลานามัยสมบูรณ์  

                              เพิ่มพูนคุณธรรม  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : มีความสุข  มั่นใจ  ใฝ่เรียนรู้ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : การเรียนรู้แบบ Project 

 

 
 
New!! ห้องเรียน Interactive learning กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์
ผ่านเทคโนโลยีบูรณาการให้เข้ากับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆเช่นหน่วยร่างกาย อาหารครอบครัว คุณธรรม
เด็กๆจะได้ฝึกในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนา EF และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ในการเรียนรู้ ผ่านการสังเกตการสัมผัส และการแก้ปัญหาจนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
 
 
 
 
 
 

Coding for kids เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุก ๆ เรื่อง

เพราะจะได้เรียนรู้โครงสร้างของคำตอบ และความคิด ผ่านการแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนดำเนินการต่าง ๆ

และสามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ด เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการ

วางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบฝึกหัด และ เกมฝึกออกแบบโค้ดหุ่นยนต์

 


 

เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 1 ห้องดอกแก้ว เรียน Project เรื่องผลไม้อบแห้ง

ซึ่งเด็ก ๆ ได้ทดลองการทำผลไม้อบแห้งด้วยวิธีต่าง ๆ ตามที่คิดว่าน่าจะทำได้แล้วเด็ก ๆ จะทำสำเร็จหรือไม่ ร่วมให้กำลังใจเด็ก ๆ ได้เลยค่ะ

 

Visitors: 158,131