top of page
LINE_ALBUM_สัปดาห์วิทยาศาสตร์_๒๒๐๘๑๙_78.jpg


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"มีความสุข มั่นใจ ใฝ่เรียนรู้"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"การเรียนรู้แบบ Project"


โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ก่อตั้ง และเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ 2543  โดยอาจารย์อัจฉรา  เธียรประสิทธิ์   

จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา  "เด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำสู่การเรียนรู้ที่ดี" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ 

โดยผ่านการปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเล่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย

 

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ ๆ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเป็นองค์รวม ภายใต้แนวคิดที่เชื่อมั่น "เด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำสู่การเรียนรู้ที่ดี"

p1.PNG
6806597.jpg

การเรียน Project

การเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กและตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็ก ๆโดยเป็น กิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำได้ด้วยตัวเอง การสอนแบบโครงการนี้ถือเป็นเครื่องมือการสอนที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคุณครู เพราะจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่แนวคิดในเรื่องแห่งความเป็นจริง การตั้งคำถามจากความสนใจที่แท้จริง และการค้นหาคำตอบในเชิงลึกของเด็กในหัวข้อหรือเรื่องที่เด็กสนใจ แล้วยังส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ตามเรื่องที่เด็กสนใจ ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน

p4.PNG
S__8273938_edited.jpg

PPS
Interactive Room

     เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายขณะทำกิจกรรม มีการเคลื่อนไหวมือแขนและขา การวิ่งและการกระโดดขณะทำกิจกรรม

 

     สามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างเหมาะสม  รู้จักการรอคอยขณะทำกิจกรรมเป็นทีมร่วมกันกับเพื่อนแสดงออกถึงความดีใจขณะเพื่อนเล่นเกม

 

     รู้สึกสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก รู้สึกภูมิใจในตนเอง เมื่อทำภารกิจหรือเล่นเกมจนสำเร็จ

 

     ที่สำคัญเด็ก ๆ ได้เล่น ได้เรียนรู้  ได้พัฒนาทักษะด้าน EF ได้ครบทุกด้าน และมีความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำสู่การเรียนรู้ที่ดีของเด็ก ๆ ต่อไป

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ลงทะเบียน 110x110 cm.png

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2563

418438694_891097749688484_5795199049046562230_n.jpeg
bottom of page