โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา  2543    
ตั้งอยู่เลขที่  12/9  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพ  10250    
เป็นโรงเรียนแห่งที่สอง ในเครือโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์   ซึ่งเกิดจากความตั้งใจ
ของ คุณอัจฉรา  เธียรประสิทธิ์ ที่ต้องการจะขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา   ปูพื้นฐานทางการศึกษา   และเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ได้พัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ  มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  
เปิดสอนในระดับชั้น  เตรียมอนุบาล  –  อนุบาล 3

ปรัชญาการศึกษา : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  วัฒนธรรมแบบไทย  พลานามัยสมบูรณ์  

                              เพิ่มพูนคุณธรรม  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : มีความสุข  มั่นใจ  ใฝ่เรียนรู้ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : การเรียนรู้แบบ Project 

 

Visitors: 127,767