พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

7. พัฒนาแนวการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

8. สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

11. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

Visitors: 205,352