วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย และเป็นคนดีของสังคม  มีความสุข มีความรอบรู้ มีสติปัญญา

เฉลียวฉลาด สนใจใฝ่รู้ มีความสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและเคลื่อนไหว สุขภาพแข็งแรง

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเอง สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Visitors: 205,357