ปรัชญาของโรงเรียน

  • โรงเรียนอนุบาลอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดู  โดยผสมผสานหลักการ แนวคิด และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ามกลางความรู้ ความเอาใจใส และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงเรียน บ้าน ชุมชน เพื่อเป็น รากฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้มีความเชื่อมั่น กล้าคิด  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามระบบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม ประเพณีไทย รู้จักเกื้อกูล อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

Visitors: 205,351