กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (เตรียมอนุบาล)

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ของเด็ก ๆ ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี
รู้จักการเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ ตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุข รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ
Visitors: 200,436