นโยบายของโรงเรียน

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง  โดย     
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงเหตุผล 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้เด็กได้มีส่วนร่วม (Think Green)
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพบน        
พื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยตามวิถีชีวิตของผู้เรียน และตามบริบทของสังคม
6. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็ก
 
Visitors: 188,569