กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
เด็ก ๆ เดินพาเหรดรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
จากนั้นได้ร่วมกันรับชมละครต่อต้านยาเสพติดที่คุณครูได้จัดแสดงขึ้น
โดยกิจกรรมนี่มุ่งเน้นเพื่อให้เด็ก ๆ รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ และสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
Visitors: 200,436