กิจกรรม Big Clean ครั้งที่ 1

กิจกรรม Big Clean
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักรักษาสิ่่งแวดล้อม
ร่วมกันดูแลความสะอาดของห้องเรียน
และปลูกฝังนิสัยที่ดีในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
Visitors: 200,436