สัปดาห์วิทยาศาตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออก และสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Visitors: 200,436