รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายจากถุงพลาสติกทั้งต่อมนุษย์และสัตว์
Visitors: 200,436