พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู เนื่องจากครูเป็นผู้ให้ความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมแก่ศิษย์
Visitors: 200,436