การเรียน Project

การเรียน Project

 

การเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กและตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็ก ๆโดยเป็น กิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำได้ด้วยตัวเอง การสอนแบบโครงการนี้ถือเป็นเครื่องมือการสอนที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคุณครู เพราะจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่แนวคิดในเรื่องแห่งความเป็นจริง การตั้งคำถามจากความสนใจที่แท้จริง และการค้นหาคำตอบในเชิงลึกของเด็กในหัวข้อหรือเรื่องที่เด็กสนใจ แล้วยังส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ตามเรื่องที่เด็กสนใจ ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน

 

กว่าจะมาเป็น Project

 

 ...เด็กๆวัยอนุบาลกับการเรียน Project หลายคนคงรู้สึกงงว่าจะเรียนแบบไหนเด็กจะสนุกไหมเรียนรู้เรื่องหรือเปล่า ยากไปไหมสำหรับเด็กวัยนี้..

 

..Project ของแต่ละห้องเรียนบนพื้นฐานของ. Project based. Learning เป็นการเรียนรู้จากคำถาม  ความสนใจของเด็กๆที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคุณครูกับนักเรียน  การทำ Project เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  โดยการลงมือปฏิบัติโดยการแสวงหาแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ทำให้เด็กๆสามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้คุณครูจะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆ

    ..ขั้นตอนการเรียนรู้  

 

1. สร้างความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

  

 

 

 

2. การสำรวจและค้นหาเป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ  เพื่อตรวจสอบสมมุตฐาน  ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามแนวทางที่ออกแบบวางแผน

 

 

 

 

3. อธิบายนำเสนอให้เด็กได้นำเสนอผลงานหรือแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง

 

 

 

 

4. ทบทวนขยายความรู้เมื่อแก้ปัญหาแล้วในระหว่างทางอาจพบปัญหาเพิ่มเติมเด็กๆสามารถดึงความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาอื่นๆมาแก้ไขงานหรือตอบคำถามสิ่งที่สงสัยเพิ่มได้สามาถเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์เดิม

 

 

 

5. ประเมินผลงานของตนเองเป็นการสรุปความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบการนำเสนองาน

 

 

 

 

     ...กระบวนการเรียนรู้ Project ของอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองเด็กพัฒนาตามศักยภาพของตนเองและสามารถเชื่อมโยงเป็นประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังพัฒนาทักษะ EF  ทั้ง 9 ด้านได้อย่างครบถ้วนและที่สำคัญคือเราเชื่อว่า "เด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำสู่การเรียนรู้ที่ดี" 

Visitors: 205,345