เกี่ยวกับโรงเรียน

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีนั้น ต้องเริ่มจาการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ดีก็คือ

การเรียนรู้ด้วยการเล่น เพราะขึ้นชื่อว่าเด็กแล้วนั้น การเล่น ถือเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งในชีวิต

อีกทั้งยังเป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติ

ที่เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องสถานะต่าง ๆ ในสังคม การเล่นเกมแก้ปัญหา ที่เหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์

ให้เด็กรู้จักการคิดแก้ปัญหา หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมกลุ่มที่มีความสนุกสนาน

เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องกฎระเบียบ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย

 


  • คุณอัจฉรา เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์น้ำทิพย์ เสือสารัตน์ ผู้อำนวยการ

  • จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ของทีมผู้บริหารและคุณครูที่มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลโดยเฉพาะ โรงเรียน...

  • 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองโดย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แ...

  • แนวทางการสอน :เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ(Project )โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน :เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด(Thinking Skill)เพื่อ...

  • เวลาแห่งการเป็นเด็ก... เป็นเวลาอัน “แสนสั้น” ที่เด็กๆ จะเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะสำคัญ ต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข พัฒนา excutive function ของสมอง (EF) ได้แก่ ความจำใช้งาน การคว...
Visitors: 188,569