เกี่ยวกับโรงเรียน

 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีนั้น ต้องเริ่มจาการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ดีก็คือ

การเรียนรู้ด้วยการเล่น เพราะขึ้นชื่อว่าเด็กแล้วนั้น การเล่น ถือเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งในชีวิต

อีกทั้งยังเป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติ

ที่เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องสถานะต่าง ๆ ในสังคม การเล่นเกมแก้ปัญหา ที่เหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์

ให้เด็กรู้จักการคิดแก้ปัญหา หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมกลุ่มที่มีความสนุกสนาน

เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องกฎระเบียบ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย

 


 • คุณอัจฉรา เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์น้ำทิพย์ เสือสารัตน์ ผู้อำนวยการ

 • จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ของทีมผู้บริหารและคุณครูที่มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลโดยเฉพาะ โรงเรียน...

 • 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ...

 • แนวทางการสอน :เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ(Project )โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน :เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด(Thinking Skill)เพื่อ...

 • 2 (2).jpg
  โรงเรียนอนุบาลอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดู โดยผสมผสานหลักการ แนวคิด และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของ...

 • LINE_ALBUM_เสริมประสบการณ์ อ.1_๒๑๑๑๒๕_2.jpg
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และเป็นคนดีของสังคม มีความสุข มีความรอบรู้ มีสติปัญญา เฉลีย...

 • LINE_ALBUM_การเรียนการสอน อ.2_๒๒๐๑๑๔_53.jpg
  โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 3...

 • เวลาแห่งการเป็นเด็ก... เป็นเวลาอัน “แสนสั้น” ที่เด็กๆ จะเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะสำคัญ ต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข พัฒนา excutive function ของสมอง (EF) ได้แก่ ความจำใช้งาน การคว...
Visitors: 200,436