สุขอนามัยในโรงเรียน

 

                                          สุขอนามัยในโรงเรียน

                 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมสุขภาพ การบริหารจัดการในโรงเรียน โครงการร่วมระหว่าง

 โรงเรียนและชุมชน การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ   บริการอนามัยโรงเรียน

 

สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

 

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และการส่งเสริมสุขภาพบุคคลากรในโรงเรียน

 

 

·       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เข้ารับการอบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

 

สำหรับเด็กในโรงเรียนเอกชน ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์

 

 

   ·       วันที่ 27 มิถุนายน 2552 เข้าอบรมเรื่องการจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย

ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

        ซึ่งกระบวนการโรงเรียนปลอดภัย เป็นการพัฒนาความปลอดภัยทั้งอุบัติเหตุ

 

และความรุนแรงเพื่อที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงในระดับบุคคล

 

และกลุ่มโดยส่งผลการบาดเจ็บของนักเรียนให้ลดน้อยลง

                                

   ·       สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยแก่นักเรียน

 

 

   

   

  

                    นักเรียนร่วมปฏิบัติทำท่าล้างมือ พร้อม ๆ กับวิทยากร

 

 ·       ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตประเวศได้ตรวจคุณภาพ มาตรฐาน

    

    การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน                 

  

  

        จ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คบ่อกำจัดไขมันของโรงเรียน

 

         สรุปและประเมินผลการตรวจคุณภาพมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

  ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการตรวจคุณภาพมาตรฐานการสุขภิบาลอาหารในโรงเรียน

 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอให้ท่านผู้ปกครองให้ความมั่นใจในเรื่องสุขภาพอนามัย

 

บุตรหลานของท่านเมื่ออยู่ในโรงเรียน

 

        ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสนามเด็กเล่น

     

                       สนามเด็กเล่นสะอาดได้มาตรฐาน

  

  

  

        สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนสะอาด  ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 

                                        โรงอาหาร

 

 

                         อ่างล้างมือและห้องอาบน้ำเด็ก