สารจากผู้อำนวยการ

                                                                    จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ของทีมผู้บริหารและคุณครูที่มีความรู้ 

                                                     ความชำนาญด้านการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลโดยเฉพาะ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ศรีนครินทร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กให้พร้อมทุกด้าน 

                                                     ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม รักสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

                                                     ประเพณีไทย ที่อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ เราเชื่อว่า " เด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำสู่การเรียนรู้ที่ดี"
                                                                    การเข้าใจและยอมรับในศักยภาพของเด็กที่มีอยู่ เด็กจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการบูรณาการ สาระการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ 

                                                     โดยใช้กระบวนการและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่าบุคคล ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้

                                                     รอบด้านอย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญาและเติบโตขึ้นมาอย่างงดงาม


อาจารย์น้ำทิพย์ เสือสารัตน์
ผู้อำนวยการ

Visitors: 110,922