วารสารและบทความสำหรับผู้ปกครอง  • จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ของทีมผู้บริหารและคุณครูที่มีความรู้ ความ...

  • ข่าวสารบ้าน - โรงเรียนสัปดาห์ที่ 6

  • เวลาแห่งการเป็นเด็ก... เป็นเวลาอัน “แสนสั้น” ที่เด็กๆ จะเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะสำคัญ ต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข พัฒนา excutive function ของสมอง (EF) ได้แก่ ความจำใช้งาน การคว...
Visitors: 15,528