หลักสูตร

การเรียนรู้ระดับปฐมวัยโรงเรียนได้ประยุกต์และพัฒนาทฤษฎี   แนวคิดของนักการศึกษาที่มีความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก   

เราได้ใช้นวัตกรรมการสอน จากทฤษฎีผสมผสานและบูรณาการหลายรูปแบบได้แก่ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) , 

Project Approach และ พัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills)  โดยยึดหลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ 

ครูมีอารมณ์บวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการและแนวทางในการจัดประสบการณ์ 

ตามหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า  We learn in Action @  Plengprasiddhi   

เรียนรู้เพื่อกิจกรรมและจากกิจกรรม  ณ โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์   โดยมีกรอบการจัดการเรียนการสอนคือ

 

                                 1. การสังเกตการณ์ความต้องการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

                                     Continuous Field Observation ( CFO )   
                                          ส่วนสำคัญของการเรียนรู้คือ การเข้าใจในความต้องการของเด็ก ซึ่งนอกจากจะทำได้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในและนอกชั้นเรียนแล้ว      

                                  การสนทนาระหว่างครูและนักเรียนยังเป็นการกระตุ้นความคิดและความอยากเรียนรู้ได้อย่างดี ความสำเร็จของการสร้างโครงการเรียนรู้   Learning in Action 

                                  @ Plengprasiddhi คือการที่ครูทุกคนมีความสนใจในความต้องการเรียนรู้ของนักเรียนและการใส่ใจในการจดบันทึกเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวคิดในการ

                                  สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน

                                           Curiosity of young children is an important source for learning. This suggests that a continuous observation on activities in which students 

                                  participate provide a useful ingredient for constructing efficient learning projects.Conversations between teachers and children are also important. 

                                 Teacher-student talk is helpful when conversations allow teacher to learn more about children and vice versa. A Success lesson is often a result 

                                  of proper note and records that teachers regularly and systematically keep when they observe and talk to the children.

 

                                  2. การพัฒนาแผนภูมิเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

                                         Mind-mapping Development  (MMD)                                           
                                              การพัฒนาแผนภูมิเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คือ การนำสิ่งที่นักเรียนสนใจ และสิ่งที่กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียนมาเชื่อมโยงเป็น

                                       เรื่องราวที่นอกจากจะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแล้ว แผนภูมิดังกล่าวยังเป็นการวิเคราะห์วิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์

                                       ระหว่างแนวคิดที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและกิจวัตรประจำวัน

                                             With a good uderstanding of the interest and curiosity of children, a mind-mapping plan is developed to draw relationships on concepts 

                                       and issues that will be used to motivate and induct students into learning activities. A mind-mapping plan is also a useful tool to help teachers 

                                       in understanding the possibilities of connecting learning concepts and activities to the routines and event that are familiar to the children.

  

                                3. การปฎิบัติการเรียนการสอน                                                                           

                                       Plengprasiddhi  Learning in Action (PLA)  
                                                 การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างการคิดและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กให้มีมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

                                  เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น เน้นให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกเพื่อพัฒนาความมั่นใจ  และความพร้อมในทักษะชีวิตด้านต่างๆ การปฎิบัติการเรียน

                                  การสอน จึงเป็นการนำแผนภูมิเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มาพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัยและ

                                  ความต้องการของนักเรียน

                                              Plengprasiddhi Learning in Action (PLA) is the provision of learning activities that broaden and strengthen student's thinking and, 

                                  sametime, stimulate students to be curious about things around them. Within a warm and friendly learning environment, students have the 

                                  confidence to express their views and one as we want to see our children grow with a strong life skill. Plengprasiddhi Learning in Action (PLA) 

                                  is the refore an implementation of what is initially prepared in the mind-mapping plan.

    

                                       4. ผลงานสะสมการเรียนรู้  

                                              Learning Portfolio (LP)

                                                   การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)   กับนักเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ผลงานสะสมการเรียนรู้ หรือ   

                                           Learning Portfolio เป็นการรวบการสนทนาผลงาน ความคิดเห็น ตลอดจนภาพหลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง 

                                           และส่งเสริม การเรียนของเด็ก

                                                  Feedback is another important element for our learning process. Learning portfolio is a journal that students and together record their 

                                           work, conversations, opinions and learning evidence. Students and teachers regularly go through their portfolios to make learning process 

                                           a fruitful and a more enjoyable one.

               

                                            นำสาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

                                           ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม 

                                           จริยธรรม  ความรู้สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว  และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิต

                                           ประจำวันและเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ จะไม่เน้นเนื้อหา การท่องจำ

                    

 

                                                  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือกระบวนการได้มีการบูรณาการทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทักษะการคิด 

                                         ทักษะการใช้ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะวิทยาศาสตร์  และทักษะทางสังคม   เป็นต้น   ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังให้เด็กเกิดเจคติที่ดี 

                                         มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมที่นำมาจัด

                                         แต่ละวันได้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆดังนี้                                           กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

 
                                               จัดขึ้นเพื่อเด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ โดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง 

                                         เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ

                 

 

                                            กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก


                                                      จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา โดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมต่อภาพ 

                                          ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว การปั้นแป้งโด                                                                                             

                                                                                          

 

                                         กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม


                                             จัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ัอื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ 

                                      แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาม

                                      ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออำนวย

           

 

                                        กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสัย

                                                 จัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี    แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน 

                                      มีนิสัยรักการทำงาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น จึงจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ 

                                      ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฏกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ ฯลฯ

           

 

                                        กิจกรรมพัฒนาการคิด

                                                   จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับเหตุการณ์  แก้ปัญหา  จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็ก

                                     ได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพุดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร เล่นเกมการศึกษา

                                     ที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำกิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล

          

 

                                        กิจกรรมพัฒนาภาษา ส่งเสริมการอ่าน

                                           จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จัดกิจกรรมทางภาษา

                                      ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน

           

 

                                        กิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

                                             จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะ 

                                      และดนตรีเป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมุติในมุมเล่นต่างๆ 

                                      เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แท่งไม้รูปทรงต่างๆ ฯลฯ

          

 

                                        กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม  ( Think Green )

                                              จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก  

                                     โดยผ่านนกิจกรรมการลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วม ให้เด็ก ๆ ได้เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น ร่วมปลูกป่าชายเลน , ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน , 

                                     การใช้พลังงานทดแทน  ฯลฯ

            

Visitors: 101,490