นโยบาย

            

                                      1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ     เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง 

                                           โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

                                      2.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงเหตุผล

                                           ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

                                      3.  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้เด็กได้มีส่วนร่วม ( Think Green)

                                      4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพบนพื้นฐาน

                                          เศรษฐกิจพอเพียง

                                      5. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยตามวิถีชีวิตของผู้เรียน และตามบริบทของสังคม

                                      6. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็ก

Visitors: 110,916