VDO กิจกรรม

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

 คุณณัฐพร วารีลาภประเสริฐ (คุณแม่น้องเกรซ)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

 

คุณขจีพันธุ์ มหัทธนกุล (คุณแม่น้องนนท์)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

 

คุณอรรณพ ลิ่มกังวาฬมงล (พ่อน้องเตช์)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน 

 

คุณหนึ่งฤทัย สุนทรจารุจิต (คุณแม่น้องอุ่น)

ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน 

 

กิิจกรรม Ballet สำหรับเด็ก

ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียน ความกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตนเอง

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก

การทดลองการเกิดเมฆ ของกิจกรรมเสริมพิเศษ science club

 

กิจกรรม "หนูน้อยห้องดอกดาวเรืองเที่ยวตลาด"

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงิน การอดออม และรู้จักค่าของเงิน

PPS Club

เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ มีทั้งความสนุกและให้ความรู้

เพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยง เตะบอล สำหรับเด็ก

 

Visitors: 108,366