เกี่ยวกับเรา

 

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา  2543    

ตั้งอยู่เลขที่  12/9  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพ  10250    

เป็นโรงเรียนแห่งที่สองในเครือโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์เกิดจากความตั้งใจของ 

คุณอัจฉรา   เธียรประสิทธิ์  ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปูพื้นฐานทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เด็ก

ได้พัฒนาศักยภาพของเด็ก  แต่ละคน อย่างเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  

ปัจจุบัน โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการภายใต้การบริหารของ 

คุณอัจฉรา  เธียรประสิทธิ์   เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ   

นางสาวน้ำทิพย์ เสือสารัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

ปรัชญาการศึกษา     เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   วัฒนธรรมแบบไทย    พลานามัยสมบูรณ์  

                                                                                                    เพิ่มพูนคุณธรรม    ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

                                                                   อัตลักษณ์ : มีความสุข  มั่นใจ  ใฝ่เรียนรู้

                                                                   เอกลักษณ์ : การเรียนรู้แบบ Project Approach


  • คุณอัจฉรา เธียรประสิทธิ์ อาจารย์น้ำทิพย์ เสือสารัตน์ ผู้รับใบอนุญาต ...

  • 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความแตกต่างร...

  • แนวทางการสอน : เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ (Project Approach) โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน : เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Thinking...
Visitors: 110,919